Adwokat sprawy spadkowe — Żyrardów

Kiedy przydatna okazuje się pomoc instytucji, jaką jest adwokat sprawy spadkowe? Żyrardów to miejsce, w którym reprezentujemy klientów w związku ze sprawami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego oraz na podstawie testamentu. Zajmujemy się szerokim zakresem spraw, dotyczących m.in. wydziedziczenia czy procedury przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

Niezależnie od stopnia złożoności sprawy zapewniamy indywidualne podejście do każdego przypadku, pełne zaangażowanie w podejmowane inicjatywy oraz należytą dyskrecję. Na każdym etapie działania udzielamy merytorycznego wsparcia, opierając się na obowiązujących przepisach prawa, orzecznictwie oraz etyce zawodowej.

Co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. Reguluje zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na spadkobierców. Przepisy prawa spadkowego regulują ogół praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem, w tym określają sposób zabezpieczenia spadku, przeprowadzenia spisu inwentarza, przyjęcia lub odrzucenia spadku, ogłoszenia testamentu. Przepisy określają również prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, zasady podziału spadku, a także sprawowanie zarządu nad spadkiem nieobjętym. Podstawą prawną jest przede wszystkim Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Adwokat sprawy spadkowe — jakimi kwestiami się zajmujemy?

Adwokat od spraw spadkowych zajmuje się kwestiami dotyczącymi m.in.:

  • procedury przyjęcia i odrzucenia spadku — wskazujemy terminy, sporządzamy niezbędne wnioski oraz informujemy, jak przebiega procedura i jakie skutki wywiera w sferze prawnej;
  • zachowku — informujemy, kiedy i w jakiej ilości przysługuje zachowek, a także jak skutecznie pozbawić członków rodziny prawa do jego egzekwowania;
  • procedury wydziedziczenia — wskazujemy przesłanki do wydziedziczenia, przebieg i skutki procedury;
  • negocjacji pomiędzy spadkobiercami ustawowymi — reprezentujemy interesy klienta, dążąc do polubownego rozwiązania sporu;
  • podziału majątku pomiędzy spadkobierców — informujemy, jakie są dopuszczalne sposoby podziału, jakie skutki wywierają i jak należy je przeprowadzić.

Reprezentujemy interesy pojedynczych osób, a także grup spadkobierców. Podejmujemy się spraw o różnym stopniu złożoności i zawiłości, dlatego z naszych usług mogą skorzystać nawet klienci, próbujący rozwiązać konflikty związane ze spadkiem, trwające od kilku pokoleń.

Adwokat od spraw spadkowych — jakie usługi oferujemy?

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dotyczącą spraw spadkowych. Przede wszystkim doradzamy klientom, jakie działania należy podjąć w konkretnym przypadku. Analizujemy stan prawny dotyczący danego kazusu, a także przedstawiamy, jakie kroki wywrą określone skutku.

Sporządzamy niezbędne dokumenty, w tym m.in. wnioski do sądu czy treści oświadczeń woli. Dbamy o dopełnienie formalności niezbędnych do zainicjowania i kontynuowania rozpoczętych procedur. Przygotowujemy również strategie działania dla konkretnych postępowań.

Zajmujemy się merytorycznym przygotowaniem klientów do poszczególnych etapów procesu, na których się zdecydują. Jako specjaliści od prawa cywilnego, stanowiącego postawę prawa spadkowego, informujemy, w jaki sposób można alternatywnie rozwiązań spory.

Bierzemy również udział w negocjacjach i mediacjach, a także reprezentujemy klientów w postępowaniu przed sądem.